मदत करणारा कुणीही असो तो नेहमी आपल्यासाठी देवदुतच असतो , 

प्रत्येकाची अशीच अपेक्षा असते की आपण अडचणीत असताना कोणीतरी आपल्याला मदतीला धावुन यावे ,
पण त्यासाठी अगोदर आपणाला दुसर्याची मदत करावी लागते ,
त्यासाठी एक गोष्ट लक्षात असु द्या ....

• रिटन्स हा सुष्टीचा नियम आहे मित्रांनो‌ 

चला तर मग आज सुरवात करुया एक अश्या साखळीची जीची सुरवात मदत स्वरूपाने एकमेंकाना जुळवण्यास व त्यांच्या स्वरूपात तुम्हास भरघोस रक्कम कमवण्यास मदत करेल ,

जी तुमच्या व इतरांच्या हितार्थ असेल ,
काम तसं सोप्प आहे , पण ते करण्यासाठी महत्वाची तुमची जि्द् आहे ,

कुठलेही काम करायचंय तर त्या साठी भांडवल लागते, इथे ( तुमची मेहनत हेच तुमचं भांडवल )असणार  असुन तेच तुम्हां-आम्हांस यशाच्या दारात नेऊन उभे करणार आहे , आज काल खुप मेहनत घ्यावी लागते काही पैसे कमवण्यासाठी ,
तरी ही मना प्रमाणे कुठलीच इच्छा आकांक्षा पुर्ण होत नाही ,
पैशाची उनीव ही सर्वांनाच भासते
गरज ही सर्वानांच असते, ही साखळी तुम्हांस त्याचं अपुर्ण इच्छा पुर्ण करण्यास मदत करेल, 
कमी वेळेत भरपुर हवी तितकी रक्कम जमवण्यास मदत करेल ,
ही साखळी लोकहीतार्थासाठी असुन सर्वांना याची समान प्रमाणात मदत मिळणार आहे

• तुमची मेहनत हेच तुमचं भांडवल 
Power team helping hand म्हणुन ही मदतीची अशी एक साखळी निर्माण करण्यात आलेली असुन , ती लोकहितार्थात मदत म्हणुन सदैव कार्यरत असणार आहे , या साखळीची प्रत्येक एक वक्तीस‌ फायदा मिळणार आहे, या सिस्टम मधे कुठल्याही प्रकारची मोठी गुंतवणुक नाहीये ,
कुठल्याही प्रकारचे वस्तु विक्री नाहीये ,
ही कुठली मोठी कंपनी नसुन सामान्य माणसाकडुन सामान्य माणसाला झालेली मदत व
फक्त मदतीचा हाथ म्हुणुन व समाजकार्य घडावे म्हणुन त्यापुढील साखळीला केलेली मदत आहे ,

• थोडक्यात अशी साखळीची संपूर्ण माहीती खालील प्रमाणे‌ - HELPING HANDS POWER-Tm


ह्या नामक एक सिस्टम ची रचना करण्यात आली आहे ,
ही सिस्टम पुर्णता online असुन या मधे तुमचा एकच मह्त्वाचा असा भाग आहे , जो तुम्हाला खुप यशस्वी होण्यास मदतगार राहील ,
तो भाग असा की तुम्हाला एका पासुन अनेक करायचे आहे,
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अनेक म्हणजे कीती ?????

तर तुम्हाला तुमच्यांच कडे असलेल्यां मनुष्यबळ
(man power) चा वापर करून सर्वांना मदतीचा हाथ पुढे करायचाय ,

तर तुम्हाला फक्त ५ वक्तीचीं साखळी निर्मांण करायची आहे,
फक्त ५ व्यक्ती.....
त्या पण विश्वासातल्या आणी मेहनती ५

त्या ५ व्यक्ती उद्याला निश्चित पणे साखळीच्या नियमानुसार तुम्ही स्वताः हा पुढे 
एकाचे ५ , पाचाचे २५ ,
२५ चे १२५ ,
१२५ चे ६२५ , 
६२५ चे ३१२५ होऊन तुम्हाला एकुण तुम्हाला २३४५००० अशी भरघोस रक्कमेची मदत मिळते..


आणी या प्रतेकी व्यक्ति मागे तुम्हास न काही मेहनत करता १००० \- रू असे रक्कम मिळत जाणार आहे आणी त्या मधे तुमचं एकचं काम
म्हणजे त्या ५ व्यक्तींची साखळी निर्माण करणे...

आणी तुम्ही ते सहजपणे करू शकता ,
कारण आपल्या इच्छा आकांक्षा पुढे ही थोडीशी मेहनत काहीच नाहीयेना 

ते म्हणतात ना , 

• जी गोष्ट तुम्हाला " आव्हान " देते,
तीच गोष्ट तुमच्या जिवनात " बदल " घडवू शकते 

हा बदल नक्की घडवा मित्रहों ,
• One step can change your life..

संपुर्ण माहीती इथे तुम्हास समजण्यास कठीन जाईन या करीता ही actual सिस्टम काय आहे हे जाणुन घेण्यासाठी इच्छीत असाल तर आम्हास संपर्क करा...व एकदा तरी ही साखळी योजना जाणुन घ्याच  

Unity it start with you. 
तुम्हाला पैशांची गरज आहे का ? 
तर मग कसला विचार करताय ?? चला आम्हाला या साखळीला जुडा !

एक विंनती मनापासुन मित्रहों 

ही एक मदतीची साखळी असुन चांगल्या उद्देश्या अंतर्गत लोकहितार्थासाठी चालवणे हेच आमचे 
उद्देश्य असुन कृपया या सिस्टम बद्दल कोणतीही चुकीची माहीती विचारात न घेता कुणीही या 
साखळी मदत योजने बाबत वाईट विचार व आमच्या उद्देशानां 
न जानता वाईट अफवा उडऊ नये .


ही सिस्टीम पुर्णता ऑटो प्लान असुन कुणीही कुठलेही हस्तक्षेप करून कोणताही बदल घडवु शकत नाही .